Är Investor B en bra aktie att investera i? En djupdykning i Wallenbergarnas investmentbolag

Innehållsförteckning

 1. Vad är Investor B?
 2. Historisk avkastning och prestation
 3. Fördelar med att investera i Investor B
  • Diversifierad exponering
  • Aktivt ägande och värdeskapande
  • Utdelningar
 4. Risker och utmaningar
  • Koncentrationsrisk
  • Makroekonomisk risk
  • Ägarkoncentration
 5. Vad säger analytikerna?
 6. Slutsats: Är Investor B en bra investering?
 7. FAQ

Vad är Investor B?

Investor (2023-06-01) är ett av Sveriges äldsta och mest välrenommerade investmentbolag med rötter som sträcker sig ända tillbaka till 1916. Bolaget ägs och kontrolleras av den inflytelserika Wallenbergfamiljen, som länge varit en tongivande aktör inom svenskt näringsliv.Investor har en bred portfölj av innehav i bolag verksamma inom olika branscher som industri, hälsovård och teknologi. Några av de största innehaven är globala storbolag som Ericsson, ABB, AstraZeneca och Atlas Copco. Totalt hade Investor vid utgången av 2022 ett substansvärde på över 600 miljarder kronor.Investor B är den röstvärdessvaga aktien i bolaget, medan Investor A är den röststarka varianten som ger större inflytande på bolagsstämmor. Utdelningen är dock densamma för båda aktierna.

Historisk avkastning och prestation

Investor har historiskt sett levererat en mycket stark avkastning till sina aktieägare. Under de senaste 10 åren har aktiekursen för Investor B (2023-06-01) stigit med över 200%, vilket motsvarar en årlig avkastning på cirka 12%. Detta är betydligt bättre än den svenska börsen som helhet under samma period.Bolagets diversifierade portfölj av kvalitetsbolag inom olika branscher har bidragit till den stabila och attraktiva utvecklingen över tid. Investor har också visat prov på skickligt ägande och förmåga att skapa värden i sina innehav genom aktivt ägarengagemang.

Fördelar med att investera i Investor B

Diversifierad exponering

En av de största fördelarna med att äga Investor B (2023-06-01) är den diversifierade exponeringen man får mot en bred portfölj av kvalitetsbolag inom olika branscher. Detta minskar den övergripande risken jämfört med att äga enskilda aktier i enskilda bolag eller branscher. Investors portfölj fungerar som en inbyggd riskspridning.

Aktivt ägande och värdeskapande

Investor (2023-06-01) är känt för att vara en aktiv och engagerad ägare som arbetar för att skapa värden i sina innehav på lång sikt. Genom sitt ägande och inflytande i bolagsstyrelserna kan Investor påverka strategiska beslut och driva på utvecklingen i de bolag man är delägare i. Detta aktiva ägande har historiskt bidragit till värdeskapande för Investors aktieägare.

Utdelningar

Investor har en lång tradition av att dela ut en stabil och ökande utdelning till sina aktieägare varje år. För räkenskapsåret 2022 delade Investor ut 4,80 kr per aktie, vilket motsvarade en direktavkastning på cirka 1,7% baserat på aktiekursen vid årsskiftet. Utdelningarna har ökat stadigt över tid och kan vara attraktivt för investerare som söker en inkomst från sina aktieinnehav.

Risker och utmaningar

Koncentrationsrisk

Trots en diversifierad portfölj är Investor (2023-06-01) fortfarande exponerat mot ett fåtal stora innehav som Ericsson, ABB, AstraZeneca och Atlas Copco. Dessa bolag utgör en betydande del av Investors totala substansvärde. Problem eller motgångar i något av dessa storinnehav kan därför få relativt stor påverkan på Investors värde och aktiekurs.

Makroekonomisk risk

Som investmentbolag med en bred aktieportfölj är Investor känsligt för den övergripande ekonomiska utvecklingen och börsklimat. I tider av lågkonjunktur och svag börsutveckling tenderar värdet på Investors innehav att falla, vilket slår igenom på substansvärdet och aktiekursen. Denna makroekonomiska risk är svår att undvika för ett investmentbolag.

Ägarkoncentration

Den Wallenbergska familjen har ett starkt grepp om Investor (2023-05-26) genom sitt ägande av A-aktierna som ger dem majoriteten av rösterna på bolagsstämmor. Detta kan ses som en risk för B-aktieägare som har begränsat inflytande över bolagets strategiska inriktning och styrning. Ägarkoncentrationen kan också göra att Investors intressen inte alltid sammanfaller med övriga aktieägares.

Vad säger analytikerna?

De flesta analytiker har en positiv syn på Investor B och ser fortsatt potential i aktien. Enligt Dagens Industri (2023-05-15) har flera analytiker en köprekommendation på aktien med riktkurser upp mot 260 kr per aktie, vilket skulle innebära en uppside på drygt 20% från dagens nivåer.Analytikerna lyfter fram Investors starka portfölj av kvalitetsbolag, skickliga ägande och stabila utdelningar som fördelar. Bolagets långa historik av värdeskapande och den diversifierade exponeringen ses också som attraktivt.Samtidigt pekar vissa analytiker på risker kopplade till ägarkoncentrationen och Investors exponering mot enskilda stora innehav som Ericsson och ABB. Makroekonomisk risk och börsutveckling är också faktorer som kan påverka aktien negativt.

Slutsats: Är Investor B en bra investering?

Sammanfattningsvis framstår Investor B som en attraktiv investering för den som söker:

 • Exponering mot en diversifierad portfölj av kvalitetsbolag inom olika branscher och geografier. Detta ger en inbyggd riskspridning.
 • Aktivt och värdeskapande ägande på lång sikt där Investor kan påverka utvecklingen i sina innehav genom sitt engagemang.
 • Stabil direktavkastning genom årliga utdelningar som har ökat över tid.

Samtidigt bör man vara medveten om de risker som finns kopplade till ägarkoncentrationen, makroekonomisk exponering och beroende av enskilda stora innehav som Ericsson och ABB.För den långsiktiga investeraren som värdesätter Investors ägandestrategi, diversifierade exponering och stabila utdelningar kan B-aktien mycket väl vara en lämplig investering i portföljen. Aktien lämpar sig dock sannolikt bäst som en del i en större, diversifierad aktieportfölj snarare än som en ensam investering.

FAQ

Vad är skillnaden mellan Investor A och Investor B?

Investor A är den röststarka aktien som ger större inflytande på bolagsstämmor, medan Investor B är den röstvärdessvaga aktien. Utdelningen är dock densamma för båda aktierna.

Vilka är Investors största innehav?

Några av Investors största innehav är globala storbolag som Ericsson, ABB, AstraZeneca och Atlas Copco.

Hur stor är Wallenbergfamiljens ägarandel i Investor?

Wallenbergfamiljen kontrollerar cirka 50% av rösterna i Investor genom sitt ägande av A-aktierna, men äger en mindre andel av kapitalet.

Hur stor är Investors utdelning?

För räkenskapsåret 2022 delade Investor ut 4,80 kr per aktie, vilket motsvarade en direktavkastning på cirka 1,7% baserat på aktiekursen vid årsskiftet.

Vad är Investors P/E-tal?

Enligt Dagens Industri (2023-06-01) har Investor B ett P/E-tal på 5,4, vilket är lågt jämfört med många andra bolag.

Hur har Investor presterat jämfört med börsen?

Under de senaste 10 åren har Investor B avkastat cirka 12% per år, vilket är betydligt bättre än Stockholmsbörsen som helhet under samma period.